Primar

Curriculum vitae
PPRINCIPALELE ATRIBUTII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001
Art. 60. – (1) Primarul depune în fata consiliului local juramântul prevazut la art. 32 alin. (1).
(2) Primarul care refuza sa depuna juramântul este considerat demisionat de drept.
Art. 61. – (1) Primarul îndeplineste o functie de autoritate publica.
(2) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului, a hotarârilor consiliului local; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotarârilor consiliului judetean, în conditiile legii.
(3) Pentru punerea în aplicare a activitatilor date în competenta sa prin actele normative prevazute la alin. (2), primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, în conditiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt încadrate cu functionari publici si personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.
Art. 62. – (1) Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala în relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori straine, precum si în justitie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o esarfa în culorile drapelului national al României.
(3) Esarfa va fi purtata, în mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.
(4) Modelul esarfei se stabileste prin hotarâre a Guvernului.
Art. 63. – (1) Primarul îndeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
a) atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii;
b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
c) atributii referitoare la bugetul local;
d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
e) alte atributii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamântului. Primarul îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezinta consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
(4) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita functia de ordonator principal de credite;
b) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
c) initiaza, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele unitatii administrativ-teritoriale;
d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar.
(5) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea în concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege si alte acte normative;
h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.
(7) Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, având anexat contractul de management.
Art. 64. – (1) În exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensamânt, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului în comuna sau în orasul în care a fost ales.
(2) În aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Art. 65. – Atributiile de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara pot fi delegate si secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor functionari publici din aparatul de specialitate cu competente în acest domeniu, potrivit legii.
Art. 66. – (1) Primarii comunelor pot angaja, în limita numarului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii oraselor, municipiilor si ai municipiilor resedinta de judet pot înfiinta, în limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:
a) maximum 3 persoane la orase si municipii;
b) maximum 5 persoane la municipii resedinta de judet.
(2) Personalul prevazut la alin. (1) este numit si eliberat din functie de catre primar.
(3) Personalul prevazut la alin. (1) îsi desfasoara activitatea în baza unui contract individual de munca pe durata determinata, încheiat în conditiile legii, pe durata mandatului primarului.
(4) Atributiile personalului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin dispozitie a primarului.
Art. 67. – (1) Primarul general al municipiului Bucuresti, asimilat demnitarului, poate înfiinta în limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde urmatoarele functii de executie de specialitate: directorul de cabinet, 3 asistenti de cabinet, 8 consilieri personali, 2 secretari personali si 2 curieri personali.
(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al municipiului Bucuresti se va face potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2006.
Art. 68. – (1) În exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.
(2) Prevederile art. 48 si ale art. 49 alin. (2) se aplica în mod corespunzator.
Art. 69. – (1) Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pâna la depunerea juramântului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, în caz de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.
(2) Mandatul primarului înceteaza de drept în conditiile legii statutului alesilor locali, precum si în urmatoarele situatii:
a) daca acesta se afla în imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave, certificate, care nu permite desfasurarea activitatii în bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;
b) daca acesta nu îsi exercita, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.
(3) În cazurile prevazute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului primarului.
(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanta de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.
(5) Instanta de contencios administrativ este obligata sa se pronunte în termen de 30 de zile. În acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotarârea primei instante este definitiva si irevocabila.
(6) Data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizeaza în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (4) sau de la data pronuntarii hotarârii instantei, în conditiile alin. (5).
Art. 70. – (1) Mandatul primarului înceteaza ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, organizat în conditiile legii, conform procedurii prevazute la art. 55 alin. (3)-(7).
(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, orasului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de catre acesta a intereselor generale ale colectivitatii locale sau a neexercitarii atributiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului.
(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau ale cartii de identitate si semnatura olografa ale cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie sa fie solicitata, în scris, de cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie sa fie realizat în fiecare dintre localitatile componente ale comunei, orasului sau municipiului.
Art. 71. – (1) Mandatul primarului se supenda de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica de îndata de catre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.
(2) Ordinul de suspendare se comunica de îndata primarului.
(3) Suspendarea dureaza pâna la încetarea situatiei prevazute la alin. (1).
(4) Daca primarul suspendat din functie a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul, în conditiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzatoare perioadei în care a fost suspendat.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica si viceprimarului.
Art. 72. – (1) În caz de vacanta a functiei de primar, precum si în caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali în functie.
(2) În situatia prevazuta la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotarâre, din rândul membrilor sai, un consilier local care va îndeplini temporar atributiile viceprimarului.
(3) În situatia în care sunt suspendati din functie, în acelasi timp, atât primarul, cât si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier local care va îndeplini atât atributiile primarului, cât si pe cele ale viceprimarului, pâna la încetarea suspendarii.
(4) Daca devin vacante, în acelasi timp, atât functia de primar, cât si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) si (2) aplicându-se pâna la alegerea unui nou primar. Data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaza în termen de maximum 90 de zile de la vacantarea functiei de primar.